پرچم زمان كورورش كبير( ۵۵۹سال پيش ازميلاد)

 

تصاویر پرچم ایران از زمان کوروش کبیر تا به امروز

 

Kaviani Awl
درفش كاوياني

تصاویر پرچم ایران از زمان کوروش کبیر تا به امروز

Tahmaseb King Ages
پرچم در دوره شاه طهماسب

تصاویر پرچم ایران از زمان کوروش کبیر تا به امروز

Safee 2nd King Ages
دوره شاه صفي دوم
تصاویر پرچم ایران از زمان کوروش کبیر تا به امروز

Nader King Ages
دوره نادرشاه
تصاویر پرچم ایران از زمان کوروش کبیر تا به امروز

Ali Gholi King Ages
دوره عليقلي شاه عادل
تصاویر پرچم ایران از زمان کوروش کبیر تا به امروز

Agha Mohammadkhan Ghajar Ages
دوره آغا محمدخان قاجار
تصاویر پرچم ایران از زمان کوروش کبیر تا به امروز

Mohammad Ghajar King Ages
دوره محمدشاه قاجار
تصاویر پرچم ایران از زمان کوروش کبیر تا به امروز

Naser Shah King Ages
دوره ناصرالدين شاه
تصاویر پرچم ایران از زمان کوروش کبیر تا به امروز

Rezakhan King Ages
دوره رضاخان وپسرش
تصاویر پرچم ایران از زمان کوروش کبیر تا به امروز

Now…
دوره فعلي

تصاویر پرچم ایران از زمان کوروش کبیر تا به امروز